Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Comhairliúchán Poiblí ar na Treoirlínte leasaithe maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt

D’fhoilsigh Eoghan Murphy, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Richard Bruton, T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil na Treoirlínte leasaithe maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt (WEDG) le haghaidh comhairliúchán poiblí.

An fáth a bhfuil an comhairliúchán seo á sheoladh againn

Tugadh faoi athbhreithniú dírithe ar Threoirlínte maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt 2006. D’fhógair an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, ag an tráth sin, i gcomhar leis an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil “an rogha dréachtchur chuige” i dtaobh an athbhreithnithe i Meitheamh 2017.

Ar aon dul leis “an rogha dréachtchur chuige”, tá an t-athbhreithniú reatha ag dul i ngleic le roinnt príomhghnéithe de na Treoirlínte, fuaim nó torann, slánachar taitneamhacht amhairc, caochaíl scáileanna, oibleagáidí comhairliúcháin, díbhinn phobail agus ceangail eangaí ina measc. Le hionchur dírithe a chumasú isteach i ngnéithe teicniúla na dTreoirlínte leasaithe, is spéis leis an Roinn do dhearcthaí sula dtugtar na treoirlínte chun críche.

Conas páirt a ghlacadh

Aighneacht a Dhéanamh

Tugann an Roinn cuireadh d’aighneachtaí ar na Treoirlínte. Dúnfar an tréimhse chomhairliúcháin ag 5pm an 19 Feabhra 2020.  Is féidir leat aighneacht a dhéanamh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh: 

Ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas: WEDGReview@housing.gov.ie; nó

Scríobh chuig an seoladh seo a leanas:

Athbhreithniú ar Aighneachtaí an WEDG,
An Rannóg Beartas agus Reachtaíochta um Pleanáil,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1,
D01 W6X0.

Cáipéisí

Téarmaí agus Coinníollacha

Cuirtear in iúl d’fhreagróirí go bhfuil an Roinn faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus na reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

Níor cheart eolas pearsanta, rúnda ná eolas atá íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála de a chur san áireamh i d’aighneacht agus measfar go bhfuil an t-eolas go léir i d’aighneacht inscaoilte faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

An méid a Dhéanfaimid le d’Fhreagairt:

Cuirfidh freagairtí eolas ar fáil do chur i gcrích na dTreoirlínte a fhoilseoidh agus a eiseoidh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú).  Tabhair faoi deara, le do thoil, go gcuirfear aighneachtaí a dhéantar ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. I gcás ar bith, beidh gach aighneacht a fhaightear faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus na reachtaíochta um Chosaint Sonraí. Féach, chomh maith, an Ráiteas Príobháideachais faoin nasc ‘Cáipéisí’ thuas.

Topic 
Sub topic 

Status History

Status - Closed
Open 
Thursday, December 12, 2019
Closing 
Wednesday, February 19, 2020