Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn an tAire Murphy Dáta Thosach Feidhme an Achta Micreachoirníní (Toirmeasc), 2019 a socraíodh

Published on Thursday, 20 Feb 2020
Dept Housing logo

Rinne an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy, T.D., Ordú an Achta Micreachoirníní (Toirmeasc), 2019 (Toirmeasc) (Tosach Feidhme), 2020 (I.R. 36 de 2020), ina leagtar amach inniu, an 20 Feabhra 2020, mar an dáta a thiocfaidh an tAcht i bhfeidhm, a shíniú isteach sa dlí an 6 Feabhra. Is é cuspóir an Achta chun ionchur truaillithe mhicreaphlaistigh isteach in uiscí muirí agus fionnuiscí a laghdú. 

Cuirtear toirmeasc san Acht ar chosmaidí agus táirgí cúraim phearsanta a dhéantúsú nó a chur ar an margadh ar féidir iad a ní ón gcraiceann le huisce, chomh maith le táirgí glantacháin tí agus thionsclaíoch, agus táirgí ina bhfuil micreachoirníní plaisteacha.  Is é an sainmhíniú a thugtar ar earra a chur ar an margadh ná:

  • earra a dhíol;
  • earra a thairiscint nó a nochtadh ar díol;
  • earra a fhógairt nó cuireadh a thabhairt do thairiscint chun earra a cheannach;
  • earra a dháileadh saor in aisce;
  • earra a iompórtáil nó a easpórtáil;
  • nó earra a sholáthar ar aon cheann de na cuspóirí siúd (cibé acu chun brabús nó gan brabús a dhéanamh).

Déantar cion, chomh maith leis sin, san Acht, d’aon substaint a dhiúscairt ina bhfuil micreachoirníní tríd an tsubstaint a dhoirteadh síos an doirteal nó isteach i dtimpeallachtaí muirí nó fionnuisce.

Déantar an t-údarás den Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil atá freagrach as a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, le cúnamh ó na Gardaí nó Oifigigh Chustam agus Mháil na gCoimisinéirí Ioncaim, faoi mar a theastaíonn.

Is féidir súil a chaitheamh ar an Acht ag http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/act/52/enacted/en/html.

CRÍOCH

NÓTAÍ DON EAGARTHÓIR.

Tugadh an Bille Micreachoirníní (Toirmeasc), 2019 isteach sa Dáil an 20 Meitheamh 2019.  Rith dhá Theach an Oireachtais an Bille an 17 Nollaig agus shínigh an tUachtarán é an 26 Nollaig 2019.  Tiocfaidh an tAcht i bhfeidhm an 20 Feabhra 2020.

Beart tábhachtach atá san Acht Micreachoirníní (Toirmeasc), 2019 chun an leibhéal de thruailliú micreaphlaisteach a laghdú a iontrálann ár bhfarraigí, aibhneacha agus lochanna.  Cé gur tugadh a mhacasamhail de bhearta isteach i líon beag Stáit an AE maidir le cosmaidí agus táirgí cúraim phearsanta, tá beart breise déanta ag Éirinn agus rinneadh na toirmisc seo a shíneadh chun táirgí glantacháin tí agus thionsclaíoch a chur san áireamh. 

Déantar cion san Acht de tháirgí uiscethuaslagtha cosmaide agus táirgí glantacháin tí agus thionsclaíoch ina bhfuil micreachoirníní plaisteacha a dhéantúsú, nó a chur ar an margadh.

Is é an sainmhíniú a thugtar ar earra a chur ar an margadh san Acht ná earra a thairiscint nó a nochtadh ar díol; cuireadh a thabhairt chun earra a cheannach; earra a dháileadh saor in aisce; earra a iompórtáil; nó earra a sholáthar ar aon cheann de na cuspóirí siúd (cibé acu chun brabús nó gan brabús a dhéanamh).

Déantar cion, chomh maith leis sin, san Acht, d’aon substaintí a dhiúscairt ina bhfuil micreachoirníní plaisteacha trí na substaintí a dhoirteadh síos an doirteal nó isteach in aon timpeallachtaí muirí nó fionnuisce.  

Sanntar freagracht ar an GCC as cur i bhfeidhm agus tabharfaidh Oifigigh Chustam agus na Gardaí tacaíocht dó. 

D’fhéadfaí fíneáil Aicme A agus/nó tréimhse phríosúnachta a fhaide le sé mhí a ghearradh ar dhuine a chiontaítear go hachomair.  D’fhéadfaí fíneáil a mhéid le €3,000,000 agus/nó tréimhse phríosúnacht a fhaide le cúig bliana a ghearradh ar dhuine a chiontaítear ar díotáil.

Leanfaidh Éire ag oibriú leis an gCoimisiún agus Ballstáit eile an AE chun bearta breise daingne rialála a fhorbairt chun dul i ngleic le truailliú micreaphlaisteach.

Maolú a Theastaíonn ó Rialacha Mhargadh Aonair an AE don Bhille

Mar gheall go gcuirtear teorainn san Acht ar shaghas an táirge, ar féidir é a dhíol ar Mhargadh na hÉireann, sheol Éire maolú ar aghaidh faoi rialacha Mhargadh Aonair an AE. Is féidir maolú a lorg ar fhorais chomhshaoil agus sláinte. Seoladh fógra foirmiúil chuig an AE in Iúil 2019.  I ndiaidh na ré aithrí trí mhí, thug an Coimisiún freagra an 22 Deireadh Fómhair a thug le fios nach ndéantar aon aighneacht in aghaidh na dtoirmeasc laistigh den Bhille.

Eolas faoi Mhicreaphlaistigh agus Micreachoirníní

Cáithníní beag neamh-in-bhithmhillte soladacha plaisteacha (atá níos mó ná 1 nanaiméadar agus níos lú ná 5 mhilliméadar ar leithead) nó snáithíní (atá níos mó ná 1 nanaiméadar agus níos lú ná 20 milliméadar ar fad). Cruthaítear micreaphlaistigh nuair a dhéantar earraí plaisteacha níos mó a bhriseadh síos agus iontrálann siad an timpeallacht mhuirí go díreach, chomh maith, i réimse fairsing foirmeacha, ar nós snáithíní, millíní amhábhair caillte, trí bhoinn a chaitheamh nó trí mhicreachoirníní plaisteacha a úsáidtear i réimse substaintí, mar shampla.

Is minic a úsáidtear micreachoirníní plaisteacha mar ghníomhairí eiblitheacha nó ar mhaithe le cuspóirí scafa i dtáirgí cosmaide is dóchúil a dhéanfar a ní síos an doirteal, ar nós smideadh uiscebhunaithe, taos fiacla agus folcadh colainne.  Úsáidtear iad, chomh maith, i roinnt táirgí glantacháin tí agus thionsclaíoch.

Bailíonn micreaphlaistigh sa timpeallacht mhuirí mar gheall ar nach ndéantar bith-dhíghrádú orthu agus meastar nach féidir iad a aisghabháil a luaithe a scaoiltear iad isteach i dtimpeallachtaí abhann nó muirí. B’fhéidir go ndéanfar micreachoirníní a nitear síos draenacha a iompar faoi dheireadh isteach i dtimpeallachtaí uisceacha ar nós aibhneacha, lochanna, sruthanna agus na bhfarraigí, áit a bhféadfaidh an fána iad a ithe. Is é an réiteach is éifeachtaí ar thruailliú micreaphlaisteach a chomhrac ná chun dul i ngleic leis ag an bhfoinse. Ciallaíonn seo cosc a chur ar shreabhadh micreaphlaisteach, ar nós micreachoirníní ón timpeallacht mhuirí a iontráil ar an gcéad dul síos.

Micreachoirníní agus Beartas Poiblí

Ón mbliain 2015 ar aghaidh, tá seasamh foirmiúil beartais á ghlacadh ag Éirinn i dtaobh toirmeasc ar fud an AE a chur chun cinn maidir leis na táirgí siúd ina bhfuil micreachoirníní a dhéantúsú nó a sholáthar.  Rinne an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an cinneadh sa bhliain 2016, mar gheall go raibh Éire ag tacú go gníomhach le toirmeasc ar fud an AE ar mhicreachoirníní a úsáid sna táirgí siúd, ba cheart go ndéanfadh Éire eiseamláir a léiriú agus reachtaíocht náisiúnta a thabhairt isteach maidir leis an tsaincheist seo. Ar an gcaoi sin, tugadh an Bille Micreachoirníní (Toirmeasc), 2019 isteach.

Leanann Éire ag oibriú chun réimse bearta eile náisiúnta agus idirnáisiúnta trasteorann a fhorbairt, agus déantar na bearta trasteorann idirnáisiúnta a chur i dtoll a chéile lenár gcomhpháirtithe san AE agus ár gcomhnáisiúin a chláraigh le Coinbhinsiún Farraige Réigiúnach OSPAR chun an tAtlantach Thoir Thuaidh a chosaint.

Preasoifig

Guthán: (01) 888 2638 (díreach)

(01) 888 2000

Ríomhphost: press@housing.gov.ie

Láithreán Gréasáin: www.housing.gov.ie

Twitter:@HousingPress

 

Category 
Topic 
Sub topic