Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Scéimeanna Tithe Cónaithe Folmha

Scéim Cheannaigh agus Athnuála

Buy and Renew

Leis an Scéim Cheannaigh agus Athnuála tacaítear le húdaráis áitiúla chun aonaid tithíochta a bhfuil deisiú de dhíth orthu a cheannach agus a athnuáil agus iad a chur ar fáil mar thithíocht shóisialta.  Gnó do gach aon údarás áitiúil é a chinneadh an bhfuil réadmhaoin oiriúnach don tithíocht shóisialta; i measc na ngnéithe tábhachtacha ina leith sin tá suíomh réadmhaoine i leith an riachtanais agus an éilimh ar thithíocht, oiriúnacht réadmhaoine don tithíocht shóisialta ó thaobh an dearaidh nó an scála de agus na costais agus an phraiticúlacht a bhaineann le fáil agus deisiú na réadmhaoine.

Dírítear leis an Scéim Cheannaigh agus Athnuála ar sheantithe cónaithe folmha ach go háirithe chun dul i ngleic le fadhb an dearóilithe agus feabhas a chur ar chuma na comharsanachta.  Mar thionscnamh atá mar fhorlíonadh leis an Scéim Deisithe agus Léasúcháin, tugtar léi rogha réadmhaoin oiriúnach a cheannach seachas í a léasú, más é sin is céadrogha le húinéir réadmhaoine foilmhe.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an Scéim Cheannaigh agus Athnuála le fáil ó Oifigigh Tithe Cónaithe Folmha.

Scéim Deisithe agus Léasúcháin

Repair and Lease

Tá an Scéim Deisithe agus Léasúcháin dírithe ar úinéirí réadmhaoine foilmhe nach bhfuil ar acmhainn acu, nó nach bhfuil in ann rochtain ar an maoiniú a theastaíonn, chun a réadmhaoin a chur ar an gcaighdeán riachtanach do réadmhaoin cíosa.

Faoi réir ag an réadmhaoin a bheith oiriúnach don tithíocht shóisialta, agus faoi réir ag toiliú úinéir na réadmhaoine, glanfar costais na ndeisiúchán riachtanach roimh ré le hiasacht chaipitil ón údarás áitiúil nó ó chomhlacht faofa tithíochta suas go dtí uasmhéid de 40,000 euro (50,000 euro áit gur mionárasán a bhí sa réadmhaoin roimhe seo). Ligeann sé seo d’úinéir na réadmhaoine a lámh a chur le socrú léasa ar feadh tréimhse atá ceangailte le luach na ndeisiúchán, faoi réir ag íostréimhse de 5 bliana. Cuirfear luach na ndeisiúchán go hincriminteach in aghaidh na híocaíochta comhaontaithe cíosa ansin thar thréimhse shainithe laistigh den léasa.

Féadtar tuilleadh eolais i dtaobh na scéime Deisithe agus Léasúcháin a fháil anseo nó trí theagmháil a dhéanamh le hOifigigh Tithe Cónaithe Folmha (i mBéarla amháin) an údaráis áitiúil agat.

Tionscnamh Léasúcháin Fadtéarmach

Long Term Leasing

Leis an Tionscnamh Léasúcháin Fadtéarmach ligtear d’úinéirí réadmhaoine foilmhe a bhfuil bail mhaith uirthi a léasú d’údaráis áitiúla.  Bíonn an tiarna talún a léasaíonn faoin Scéim seo saor ón neamhchinnteacht is dual do thiarnaí talún ar feadh téarmaí de 10-20 bliain.  Tá sé inmharthana ó thaobh an airgeadais chomh maith mar go bhfuil ioncam cíosa ráthaithe de 80% den chíos margaidh gach mí ag gabháil leis.  Tá mionsonraí iomlána faoin scéim le fáil ón Oifigeach Tithe Cónaithe Folmha cuí.

Tá deontais agus scéimeanna níos sainiúla eile ar fáil d’úinéirí réadmhaoine foilmhe, ag brath ar an gcineál foirgnimh e.g. deontais oidhreachta, deontais tuíodóireachta, deontais fuinnimh ón SEAI etc.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar aon cheann de na scéimeanna thuas téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Tithe Cónaithe Folamh san údarás áitiúil ina bhfuil an mhaoin suite.

Category 
Topic 
Sub topic