Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Gníomh an Rialtais maidir le Pleanáil i rith Ghéarchéim Covid 19

Published on Wednesday, 25 Mar 2020
Dept Housing logo
  • An bealach a réiteach d’áiseanna sealadacha sláinte
  • An riachtanas a bhaint chun pleanáil a dhéanamh d’athrú úsáide ó bhialann go bialann beir leat
  • Cuirfear tréimhsí éagsúla reachtúla ar sos a bhíonn i gceist faoi Achtanna éagsúla um Pleanáil agus Rialú Foirgníochta, faoi mar is gá

I gcomhthéacs thréimhse éigeandála Covid-19, tá an tAire Eoghan Murphy ag dul i mbun roinnt bearta sonracha trí na dlíthe pleanála chun tacú le gnólachtaí, an fhreagairt sláinte poiblí, agus an córas pleanála féin.

Dúirt an tAire Murphy; “Cinnteoidh an pacáiste seo beart gur féidir leis an gcóras pleanála oibriú chomh héifeachtach agus is féidir chun freastal ar riachtanais na héigeandála reatha. Baineann na bearta a bheartaímid na bacainní pleanála atá roimh áiseanna sealadacha leighis, ceadaíonn siad do bhialanna a bhíonn thíos go mór leis chun oiriúnú, an slabhra soláthair a chosaint, agus iomláine na cinnteoireachta agus rannpháirtíocht an phobail a chaomhnú sa phróiseas pleanála. Leanfaimid le hathbhreithniú seasmhach a dhéanamh ar an gcás fad a thagann an ghéarchéim seo chun cinn agus freagróimid d’aon saincheisteanna a thagann chun solais sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn.”

Beartaíonn an tAire chun rialacháin a dhéanamh a chinnteodh gur féidir aon áiseanna sealadacha a theastaíonn, ar nós ospidéal, aonaid aonraithe, áiseanna íoschéimnithe, etc. a fhorbairt gan toiliú pleanála a bheith ag teastáil do thréimhse shealadach na héigeandála.

Forálfar sna rialacháin, chomh maith, nach dteastódh toiliú pleanála ó athrú úsáide ó bhialann go bialann beir leat, i rith thréimhse na héigeandála, chomh maith.

Maidir leis an gcóras pleanála i gcoitinne, glacann údaráis áitiúla le príomhról chun gníomhaíocht ghinearálta tógála a éascú (tógáil cónaithe ina measc) trí réimse freagrachtaí, ceadanna a dheonú faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt agus Deimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán a dheonú faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta.

Rinne an tAire agus a Roinn teagmháil leis an earnáil údaráis áitiúil lena chinntiú go sainaithnítear na próisis ríthábhachtacha seo nuair a bhíonn plean leanúnachais gnó á déanamh agus go leantar le hiad a chur ar fáil mar sheirbhís ríthábhachtach.    Rinne an tAire teagmháil, chomh maith, leis an mBord Pleanála agus Oifig an Rialálaí Pleanála, i dtaca lena socruithe leanúnachais gnó.

Tá gach iarracht á déanamh lena chinntiú gur féidir na córais seo leanúint ag oibriú, agus an freastal oiriúnach á chur ar fáil, agus comhairle sláinte poiblí á cur san áireamh.   Is féidir teacht ó chian ar go leor de na córais, an Córas Bainistíochta um Rialú Tógála ina measc, sa líonra údarás áitiúil, agus i gcás na pleanála, tá córais bhunaithe i bhfeidhm a chuireann ar chumas daoine chun amharc ar iarratais phleanála agus aighneachtaí a dhéanamh ar líne in go leor údaráis áitiúla, ar féidir iad a uasmhéadú.

Leanfaidh oifigí poiblí údaráis áitiúil agus Oifigí an Bhoird Phleanála a bheith ar oscailt a mhéid agus is féidir, ag brath ar an méid a chloítear le treoirlínte FSS maidir le scaradh fisiciúil agus le haon socruithe áitiúla maidir le rochtain bhainistithe.

Bronnfaidh an Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), atá á thabhairt chun cinn go ndéanfaidh an Dáil breithniú air Déardaoin, cumhachtaí ar an Rialtas, ar iarraidh an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, chun tréimhse a shocrú ina gcuirfear tréimhsí éagsúla reachtúla a bheidh i gceist faoi Achtanna éagsúla um Pleanáil agus Rialú Foirgníochta ar sos.  Tá seo cosúil le staid na gcúrsaí atá i gceist faoi ghnáthchúinsí i rith thréimhse na Nollag nuair a bhíonn oifigí poiblí dúnta.

Leanfaidh an tAire le hathbhreithniú a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis na córais phleanála agus rialaithe, i gcomhairle le húdaráis pleanála.

Ar deireadh, tugadh buarthaí chun solais maidir le coinníollacha pleanála a imríonn tionchar ar uaireanta oibríochtúla sna hearnálacha bia agus miondíola.  Dearadh na coinníollacha seo agus gnáthchúinsí “gnó mar is gnách” i gceist agus, i gcomhthéacs na héigeandála reatha, ní féidir a cheadú go ngníomhaíonn siad mar bhacainn roimh oibriú éifeachtach slabhraí soláthair.  I ndiaidh dul i gcomhairle le húdaráis áitiúla, dearbhaíodh don Aire nach bhfuil súil acu leis dul i mbun gníomh forfheidhmiúcháin sa chás nach gcomhlíontar cead pleanála i dtaobh cúrsaí teicniúla de, nuair a chuirtear na cúiseanna an-láidre san áireamh ar mhaithe le leas an phobail chun tacú le bia agus soláthairtí bunriachtanacha a sheachadadh ag an tráth seo.

Leanfaidh an tAire le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gceist seo, trí theagmháil leanúnach a dhéanamh le húdaráis pleanála, agus cuirfidh sé treoir ar fáil faoi mar a theastaíonn.

 

Category