Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Táthar ag leanúint leis an obair a bhaineann leo siúd i gCóiríocht Éigeandála a chosaint i rith Ghéarchéim Covid 19

Published on Saturday, 21 Mar 2020
Dept Housing logo

Ó tháinig bagairt Covid 19 chun solais roinnt seachtainí ó shin, tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath (FDED), Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (ENRanna) agus údaráis áitiúla ar fud na tíre ag obair le FSS chun na daoine atá i gCóiríocht Éigeandála i rith na géarchéime a chosaint. Mar thoradh ar chruinnithe a reáchtáladh go luath idir an tAire Murphy agus FDED cuireadh na háiseanna riachtanacha le haghaidh féinleithlisiú ar fáil dóibh siúd i gCóiríocht Éigeandála agus tá maoiniú breise curtha ar fáil do sholáthraithe seirbhíse, ENRanna agus údaráis áitiúla chun daoine leochaileacha agus na daoine a bhíonn ag obair leo a chosaint.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire:

“Tá sé léirithe ag an tír seo gur féidir linn oibriú le chéile i rith géarchéime le seachtainí beaga anuas agus ag na daoine a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha do dhaoine atá i gcóiríocht éigeandála. Tá dianphlé ar bun idir mo roinn féin, ENRanna, údaráis áitiúla agus FDED, agus níos luaithe an tseachtain seo thug mé gealltanas dár ENRanna go mbeadh aon mhaoiniú breise a theastaíonn chun gníomhartha riachtanacha a dhéanamh chun úsáideoirí na seirbhísí, agus a mbaill foirne féin a choinneáil slán, ar fáil.”

“De bhrí gur thosaíomar ag obair air seo go luath d’éirigh linn áiseanna le haghaidh féinleithlisiú a aimsiú ar fud na tíre a bheidh ar fáil má theastaíonn siad. Leanfaimid orainn ag fáil breis áiteanna de réir mar is gá agus tá plé maidir leis seo ar bun le hearnálacha stáit eile. Tá a fhios agam go mbeidh imní ar go leor daoine agus a dteaghlaigh atá i gcóiríocht éigeandála.  Is mian liom a dheimhniú dóibh go bhfuil tús áite á thabhairt againn dá sláinte agus sábháilteacht agus go bhfuilimid ag obair i dteannta le FSS maidir leis seo.”

“Is mian liom buíochas a ghabháil lenár n-eagraíochtaí comhpháirtíochta agus a mbaill foirne atá ag obair lá agus oíche le laethanta agus seachtainí beaga anuas. Tá daoine as eagraíochtaí éagsúla agus as pobail éagsúla ag obair le chéile agus tabharfaidh mé gach cabhair is féidir liom dóibh.”

“Táim i dteagmháil go leanúnach le FDED agus údaráis áitiula ar fud na tíre chun an freagairt do Covid-19 a chomhordú agus labhróidh mé féin agus an tAire English leis na príomh-ENRanna arís an tseachtain seo chugainn nuair a bheidh measúnú á dhéanamh againn ar na bearta atá curtha i gcrích cheana féin agus déanfaimid cinntí maidir leis na bearta eile atá le cur i gcrích.”

Tá raon beart i bhfeidhm anois agus déanfar athbhreithniú orthu ar bhonn laethúil:

  • Tá cóiríocht éigeandála breise faighte ag údaráis áitiúla lena chinntiú go bhfuil dóthain acmhainne ann chun leithlisiú cásanna deimhnithe nó amhrasta de COVID 19 a cheadú;
  • Tá maoiniú breise curtha ar fáil ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun na háiseanna breise a chur ar fáil;
  • Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, ag leanúint ar aghaidh ag obair le FSS agus leis an bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí maidir le freastal ar theaghlaigh atá gan dídean.
  • Tá treoir eisithe ag an Roinn, atá ullmhaithe ag FSS, chuig údaráis áitiúla atá ag obair lena soláthraithe seirbhíse ar na bearta riachtanacha;
  • Tá údaráis áitiúla ag obair lena gcontrapháirteanna FSS ag an leibhéal áitiúil.