Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean i rith éigeandáil COVID-19

Tá raon beart curtha i bhfeidhm ag an Roinn seo chun daoine atá ag fanacht i gCóiríocht Éigeandála i rith ghéarchéim COVID-19 a chosaint. Tá mionsonraí na ngníomhartha atá á ndéanamh i gcomhar le DRHE, eagraíochtaí neamhrialtasacha, údaráis áitiúla agus FSS le fáil thíos.

Preasráitis